Kategoria: Ciekawe Strony [Ró?ne ciekawe strony] (7)

Kategoria: Ciekawe Strony (7)
Ró?ne ciekawe strony
Ocena Komentarze Odsłon
Daemon Tools
http://www.daemon-tools.cc Wirualny CD-ROM
Daemon Tools jest zaawansowan? aplikacj? pozwalajĂ‚?‚±cĂ‚?‚± na zamontowanie wirtualnego nap?du CD. Daemon Tools dzia?a pod Windows 9x/ME/NT/2000/XP ze wszystkimi typami nap?dów (IDE/SCSI) CD/DVDROM i radzi sobie prawie ze wszystkimi typami zabezpiecze? p?yt CD.
Brak oceny - 0 142
Free karaoke player
http://www.karafun.com KaraFun to idealny program do zabawy w Karaoke w domu.
Ten program karaoke jest oparty na pot??nym mechanizmie animacji 3D.
KaraFun sk?ada si? z prostego w u?yciu edytora dzi?ki,
któremu mo?esz importowa? piosenki karaoke.
KaraFun poza typowym formatem plików karaoke (midi)
obs?uguje równie? inne pliki muzyczne jak mp3 oraz nowy format KFN.
Edytor pozwala na tworzenie unikatowych i ?miesznych plików karaoke.
Brak oceny - 0 35
Kupi? - Sprzedam stron? WWW WebSpider.pl
http://webspider.pl Serwis Dla Webmasterów i poszukiwaczy pere?ek sieciowych.

=========
Sprzedam stron?, kupi? stron?, og?oszenia, gie?da, sprzedam serwis www, free, za darmo, darmowe og?oszenia, webmaster zone, skrypty php, domeny na sprzeda?, dodaj darmowe og?oszenie, news, software, download, downloads, free, community
 10.0 - 1 gĹ‚os - 0 113
My email
http://www.wess122.info/email.htm Strona dla wy?apywaczy maili w sieci. Lepiej nie klika?
Brak oceny - 0 24
Photo ynkla.com
http://photo.ynkla.com Free image Host. Stworzony na potrzeby w?asne ale mozna wrzuca? fotki
 10.0 - 2 gĹ‚osĂłw - 0 32
POP PEEPER
http://www.poppeeper.com Powiadamiacz pocztowy. FREE
POP Peeper to program w oferuj?cy u?ytkownikowi rodzimĂ‚?‚± wersj? interfejsu. W czasie instalacji trzeba tylko nawiĂ‚?‚±za? po??czenie z witryn? producenta, aby program móg? ?ci?gn?? ze ?ród?a wybrany plik j?zykowy (wersja instalacyjna domy?lnie proponuje jedynie angielski, ale oprócz niego Peeper mo?e komunikowa? si? z u?ytkownikiem tak?e w kilku innych europejskich j?zykach). Od razu w czasie instalacji (b?dĂ…?‚?? póĂ…?‚??niej, po wybraniu odpowiedniego polecenia), mo?emy tak?e skonfigurowa? dost?p do naszych kont pocztowych. To, co jednak najistotniejsze na tym etapie konfigurowania, to mo?liwo?? automatycznego przekopiowania ustawie? dost?pu z zainstalowanych ju? w systemie klientów pocztowych: Outlooka, Netscape-a b?dĂ…?‚?? Eudory. Oczywi?cie nic nie stoi na przeszkodzie aby równie? manualnie w kolejnych okienkach wprowadza? parametry dost?pu, ale jest to bardziej czasoch?onne i sprawdza si? jedynie przy konfigurowaniu nowo za?o?onych kont. Obs?uga Peepera jest bardzo prosta, (w czym niew?tpliw? zas?ug? ma w?a?nie polskojezyczny interfejs). Jednak to co wyró?nia go z grona konkurencji to do?? rozbudowane funkcje informowania o nowych wiadomo?ciach i sposobie ich podgl?du. Mo?emy tu okre?li?, co ile minut b?dĂ…?‚?? o których dok?adnie godzinach program ma sprawdza? zaznaczone konta, jak ma reagowa? na pojawianie si? nowych wiadomo?ci (mo?na wybra? zarówno wizualn? jak i dĂ…?‚??wi?kow? form? powiadamiania, przypisuj?c ka?demu kontu inny plik wav), decydowa? o dalszym losie przejrzanych postów oraz przypisywa? ka?demu kontu inny kolor wy?wietlania. Jak ju? wspomnia?em Peeper bardzo dobrze radzi sobie tak?e z podgl?dem wiadomo?ci zapisanych w HTML-u. Opcje konfiguracyjne pozwalajĂ‚?‚± zresztĂ‚?‚± ustali? jaki ma by? domy?lny styl podgl?dania i jaka cz??? zgromadzonych na koncie informacji ma by? ?ci?gana na lokalny komputer - ca?e wiadomo?ci, wy??cznie nag?ówki b?dĂ…?‚?? tylko liczebne dane dotycz?ce ilo?ci nagromadzonych e-maili. Co ciekawe, w przypadku wybrania tej pierwszej opcji, z poziomu aplikacji b?dziemy mogli nawet zapisywa? na dysku do??czone do emaili za??czniki.
Brak oceny - 0 20
RivChat
http://www.rivchat.prv.pl RivChat jest polskim programikiem przeznaczonym do rozmów w sieci LAN. Jest on bardzo ma?y, nie zajmuje wiele zasobów systemowych i jest darmowy. Program przeznaczony jest dla systemu Windows, ale dost?pna jest tak?e wersja dla Linuxa. Posiada on wiele ciekawych funkcji oraz dost?pne s? dla niego dodatki oraz skórki.RivChat oferuje m.in. takie funkcje jak: rozmowy na kanale g?ównym i prywatnych, minimalizowanie i uruchamianie w tray'u, mo?na nim przesy?a? pliki, szyfrowa? transmisje oraz wysy?a? notyfikacje. Program w obs?udze wzorowany jest na IRC'u, posiada ponad 40 komend z mo?liwo?ci? definiowania aliasów i w?asnych polece?. Posiada tak?e prosty j?zyk skryptowy co umo?liwia pisanie w?asnych rozszerze? programu. RivChat zawiera w sobie równie? wiele innych ciekawych mo?liwo?ci, których nie sposób wszystkich wymieni?. List? funkcji, oraz skórki i dodatki, mo?na znale?? na stronie domowej programu.
Brak oceny - 0 97


 
e107
Free Google PageRank Display Code - Webspider.pl - Sprzedam, Kupie,  strone www Bloga
Czas generowania: 0.2203 sek., 0.0313 z tego dla zapytań. Zapytań do bazy danych: 41.